Podmienky ochrany osobných údajov

 

Zásady ochrany osobných údajov

základné ustanovenia

I.

 

 1. Správcom osobných údajov v súlade s čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je bc. Marcin Borcz so sídlom Mikulice 36, 37-220, Poľsko (ďalej len „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú  adresa: Marcin Borcz, Mikulice 36, 37-220 Kańczuga, e-mailom: info@pieskoviskopredeti.sk, tel: +48 781533577
 1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, napríklad meno a priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacero špecifických fyzikálnych, fyziologických faktorov, genetické mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nevymenoval zodpovednú osobu.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
  – plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
  vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
  zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  – po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  – po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

účasť na dodávke tovaru podľa zmluvy:

PAYPAL Online platby, GLS – doručenie objednávok prepravnou spoločnosťou, DPD – doručenie objednávok prepravnou spoločnosťou,

Dipmarsklep.pl

internetový obchod, učtáreň – spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej iným právnym ustanovením (týka sa to napr. údajov zamestnancov a uchovávaných informácií na základe zákona o DPH alebo zákona o účtovníctve pri programe Pohoda.)

Poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou internetového obchodu, najmä serverov a dátových úložísk

poskytovanie marketingových služieb – Google Analytics a Google AdWords, Google, GLS, DPD, Dipmarsklep.pl, oprávnený záujem – poskytovanie e-mailu a informácií o objednanom tovare externej webovej stránke za účelom získania názorov

 1. Riadiaci orgán nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 2. Platba za objednávku kreditnou kartou. Pohodlným a bezpečným spôsobom bezhotovostných platieb je používanie online platobných kariet MasterCard a VISA. Tento spôsob platby je bezplatný. Na overenie držiteľa karty u vydávajúcej banky priamo počas transakcie používame bezpečnostný protokol 3-D Secure podporovaný kartovými asociáciami. Toto riešenie znižuje riziko reklamácie platobnej transakcie zo strany užívateľa. Všetky platobné údaje sa odosielajú zabezpečeným spôsobom.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  – právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  – právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
   – právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
   – právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
   – právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   – právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä to sa týka napr. Údajov o zamestnancoch a informácií uchovávaných na základe zákona o DPH alebo zákona o účtovníctve a pod.) V kancelárii účtovné firmy spracovávajúci účtovníctva zabezpečené 3 dverami, alarmom, kamerovým systém a elektronickým vstupom. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.10.2022.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping