Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu pieskoviskopredeti.sk

1.     Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s § 1751 a nasl. Zákon č.89/2012 Sb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník ČR“) predávajúci Marcin Borcz, poľský platca DPH, poľský REGON: 181005712 ,Polish NIP: 7941757992 ďalej len „predávajúci“) upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a predávajúcim. inej fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.pieskoviskopredeti.sk prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Osobný odber, reklamácia a doručenie v priestoroch firmy nie je možné. Tovar zašlite prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS alebo DPD.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. V tomto prípade sa obchodný vzťah riadi zákonom č. 513/191 zb.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu pieskoviskopredeti.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Aktualizácia skladu prebieha nepravidelne raz za týždeň.

3.2.1.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia slovenský republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s prihliadnutím na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ a zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s pravidlami internetového obchodu dipmar.sk. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Obchod pieskoviskapredeti .sk nevybavuje objednávky na dobierku. Platnosť objednávky uskutočnenej v obchode je 20 pracovných dní.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

3.9.2 Obchodné podmienky programu “Overené zákazníkmi”

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“Konec formuláře

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu.

Predávajúci objednaný produkt nezašle, ak si to neželá.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefón) si hradí kupujúci sám.

3.9.2 Vaše osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane na jej vlastné účely.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby alebo vypredania zásob. Ceny sú prezentované vrátane daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru, ktorý je zvlášť uvedené. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že dodávateľ predávajúceho výrazne zmení ceny dodávaného tovaru alebo dôjde k vypredania zásob. V takom prípade je predávajúci povinný o tejto situácii informovať kupujúceho. Predávajúci sa dohodnú na novej cene alebo zrušenie kúpnej zmluvy. Pri výskyte chyby v IT technike a nereálna cene bude upravená podľa priemer cien tovaru na trhu. Vyhradzujeme si právo na túto jedna udalosť a budeme zákazníka plnej miere informovať v prípade výskytu chybnej ceny, hoci svoje cena už Napovieme, že nie je možné vopred za túto cenu, pretoze je napr.v hodnote 4 eur, kedy priemerná cena tovaru je 42 eur.

Cenu tovaru a všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovne:

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. IBAN nášho účtu: PL86102042870000230201108489 a BIC (SWIFT) účtu: PKOPPLPW, vedeného Polski Bank Pekao SA (ďalej len „účet predávajúceho“). Cena poplatku za prevod je v súlade s aktuálnou tarifou PAYPAL.

Platba za objednávku by mala byť pripísaná na účet PL86102042870000230201108489 do 3 dní od nákupu.

Variabilným symbolom je číslo objednávky, ak platbu nie je možné odoslať, stačí uviesť do poznámky pre príjemcu.

Platba za objednávku kreditnou kartou. Cena prevodného poplatku pri bezhotovostnom prevode je 0 EUR.

Pohodlným a bezpečným spôsobom bezhotovostných platieb je používanie online platobných kariet MasterCard a VISA. Tento spôsob platby je bezplatný.

Všetky platby objednaných produktov obchodu pieskoviskopredeti.sk prebiehajú prostredníctvom platobného systému PAYPAL. Neuchovávame žiadne údaje o zákazníkoch.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je povinný zaplatiť predajné a náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, zahŕňa kúpna cena aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Nepredávame na dobierku.

4.4. Predávame len v predpredaji.

 

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol zmenený podľa vôle kupujúceho alebo pre jeho osobu, napr. alias, veci.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo v inom prípade, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota od dátum prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý je dostupný na internete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky spoločnosti predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@pieskoviskopredeti.sk

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 podmienok sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.Kupujúci berie na vedomie, že vrátenie produktu je zasielané do Poľska na adresu uvedenú na hlavnej stránke obchodu pieskoviskopredeti.sk

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a vrátenia produktu rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim a to maximálne do 14 dní.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

  1. PREPRAVA A DORUČENIE TOVARU

6.1. Dodanie tovaru z objednávky je realizované kuriérskou spoločnosťou GLS a DPD.

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Lieskovská cesta 13

962 21 Lieskovec

ďalej: GLS

Telefón: +421 45 52 42 500

E-mail: inform@gls-slovakia.sk

Priama distribúcia zásielok SK s.r.o.

Technická 7 821 04 Bratislava

ID: 35834498

E-mail: dpd@dpd.sk

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Predávajúci dodá tovar v lehote uvedenej na produktovej karte obchodu. Predávajúci môže odložiť dodanie kupujúcemu do 20 pracovných dní od dátumu uvedeného na produktovej karte.

6.3. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s hromadným doručovaním tovaru alebo náklady spojené s doručovaním tovaru. iný spôsob doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nemusí od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich vydal.

6.6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie zásielky spôsobené prepravnou spoločnosťou.

6.7. Cena dopravy je uvedená na karte každého produktu v predajni pieskoviskopredeti.sk a predávajúci ju môže kedykoľvek zmeniť.

6.8. Vyzdvihnutie v internetovom obchode pieskoviskopredeti.sk nie je možné.

  1. PRÁVA Z NESPRÁVNEHO VYKONANIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práva z nesprávneho plnenia sa riadia príslušnými všeobecne platnými predpismi (nájom v zmysle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Obákonianska.

7.2. kupujúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Kupujúci zodpovedá najmä za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevezme:

7.2.1. tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli a nedohodli, má tiež vlastnosti, ktoré výrobca vzhľadom na povahu tovaru a zákonnú reklamu s ním očakáva alebo opísal alebo očakával.

7.2.2. tovar sa hodí k účelu, na ktorý sa používa alebo ku ktorému sa tovar toho istého partnera bežne používa;

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo prevedení, ak bola akosť alebo prevedenie dohodnuté podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy

Produkty, ktoré zákazníci dostanú, sa môžu líšiť od tých na fotografiách predajne pieskoviskopredeti.sk

7.2.4. je v správnom množstve, med alebo hmotnosť

7.2.5. tovar spĺňa požiadavky zákona.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 predpisov sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim alebo vyplýva z povahy tovaru.

7.5. Práva z nesprávneho plnenia vzniká kupujúcemu len v prípade, ak výrobok vráti na vlastné náklady predávajúcemu Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Kupujúci zasiela tovar predávajúcemu na vlastné náklady.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môžu byť upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10. DORUČOVANIE

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

  1. ZÁRUKA

11.1. Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté mechanickým poškodením, poškodením poveternostnými vplyvmi, nedostatočnou impregnáciou dreva, neodbornou manipuláciou, ktorými sú odretie laku a častí od používania a opotrebovania výrobku.

11.2. V prípade využitia zásielkovej služby je reklamácia tovaru poškodeného prepravou predmetom reklamačného poriadku prepravcu. Takto vzniknuté vady nie sú predmetom reklamácie u predávajúceho.

11.3. Záruka poskytovaná predávajúcim Marcin Borcz Dip-Mar v záručnej dobe sa vzťahuje na všetky materiálové a výrobné vady, ktoré sa vyskytnú na dodaných tovaroch a službách v záručnej dobe.

11.3.1. Záruka sa nevzťahuje na prevádzkové vady, ktoré vznikli na dodávanom tovare alebo službách v dôsledku ich používania inak, ako vyplýva zo všeobecných ustanovení upravujúcich spôsob používania tovaru.

11.3.2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie alebo poškodenie spôsobené cudzími predmetmi.

11.3.3. Zo záruky je vylúčený aj tovar, ktorý bol použitý na iný účel alebo iným spôsobom, ako je určený.

11.3.4. Záruka nebude zákazníkovi poskytnutá, ak sa nepreukáže platným dokladom potrebným na poskytnutie záruky.

11.3.5. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie dielov v dôsledku vystavenia poveternostným vplyvom, najmä vode.

12. Záverečné ustanovenia

12.1.Veškerá dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky a Poľsku.

. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný protokol.

12.5.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

12.5.2 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

12.5.3 nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetu alebo v dôsledku jeho porušenia v rozpore s jeho určením, začatia postupov pri používaní internetového obchodu, ktoré nemusia mať vplyv na jeho chod a aktívnu činnosť. ktoré by mohli predstavovať neoprávnený zásah alebo neoprávnené používanie softvéru alebo iného príslušenstva, používanie internetového obchodu a internetového obchodu alebo jeho častí alebo softvérového vybavenia spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho zamýšľaným alebo zamýšľaným použitím.

12.5.4 týmto akceptuje riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods.

12.5.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a nie je dostupná.

12.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie prostredníctvom Slovenskej alebo Poľskej pošty alebo GLS, kuriér DPD je Marcin Borcz, Mikulice 36, 37-220 Kańczuga, POĽSKO. Nie sme stacionárna pobočka, individuálne rozhovory nie sú možné, e-mailová adresa info@pieskoviskopredeti.sk, telefón +48 16 733 73 33, preferujem e-mail.

REKLAMAČNÝ PORIADOK A REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Riadne vyplní reklamný protokol, ktorý je odoslaný a reklamuje tovar na adresu sídla Marcin Borcz Dip-Mar, Mikulice 36, 37-220 Kańczuga, POĽSKO len prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS a DPD. Ak bude reklamácia uznaná, náklady na doručenie reklamácie spotrebiteľovi nám budú vrátené, potrebujeme to, ale vaša kópia dokladu o zaplatení je získaná pred cenou.

Reklamačný protokol nájdete na internete.

 

  1. Záruka na všetok tovar je poskytovaná v dĺžke 12 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Záruka sa nevzťahuje aspoň na niektoré poruchy, nesprávne zaobchádzanie alebo poveternostné podmienky.

2.2. V prípade využitia kuriérskej služby sa reklamácia tovaru poškodeného prepravou riadi reklamným poriadkom prepravcu. Takto vzniknuté vady nie je možné uplatniť voči predávajúcemu.

2.3. Záruka poskytovaná zdrojom MArcina Borcza po smole pokrýva všetky materiálové a výrobné chyby, ktoré patria k pridanému tovaru a sú používané v zlatých časoch.

2.4. Záruka sa nevzťahuje na prevádzkové vady, ktoré na pridaných tovaroch alebo službách vyplývajú z ich iného používania, než je ustanovené všeobecnými ustanoveniami, ako aj spôsobu používania tovaru.

2.5. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie alebo poškodenie spôsobené niekým iným.

2.6. Zo záruky je taktiež vyňatý tovar, ktorý bol použitý na iný účel, alebo iným spôsobom ako je určený.

2.7. Záruka nebude poskytnutá zákazníkom v prípade, že neprekáže plateným dokladom potrebným k poskytnutiu záruky.

  1. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez náhradného odladu, najneskôr do 30 dní odo dňa platby inzercia, pokiaľ ide o spotrebiteľa, ktorý nedohodne na dlhšej lehote.

Nárok na reklamáciu nemožno v nasledujúcich prípadoch:

Porušenie ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ ide o výrobky sú.

Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou.

Používaným tovarom v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi vlastnosťami produktu.

Tovar bol poškodeným živlami.

Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním.

Tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN.

4.Marcin Borcz uznala či je reklamácia platná či neplatná.

5.Marcin Borcz v prípade zaplatených reklám vráti peniaze alebo poskytne náhradu.

Obchodné podmienky

  1. Na predávajúceho Marcin Borcz sa vzťahujú zmluvné vzťahy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravenými Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je protistranou podnikateľ, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami upravuje Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., všetko v znení neskorších predpisov.

6.1. Ak po rozbalení balíka, ktorého obal je vizuálne v poriadku, zistíte, že tovar bol poškodený prepravou, poškriabaný, chýbajúce časti, mali by ste odpovedať bez zbytočného odkladu do dvoch dní od doručenia kuriérovi GLS, DPD. Tovar pri prevzatí zásielky odfotografujte v originálnom obale a pošlite nám fotografie a reklamačný protokol na e-mailovú adresu info@pieskoviskopredeti.sk, následne Vám na naše náklady vystavíme spätný doklad o zásielke a začneme reklamáciu poškodenej zásielky. Žiaľ, reklamácie oneskorené po 14 dňoch nie je možné uznať, pretože už nie je možné zistiť, či škoda bola skutočne spôsobená pri preprave alebo u zákazníka doma.

6.1. VÝSTRAHA !!! Produkt pre svojpomocnú montáž. Za vady a ich účinky, ktoré vzniknú montážou produktu a jeho montážou, zodpovedá kupujúci. Ak je poškodenie sandboxu nahlásené po prevzatí od GLS, DPD do 14 dní, v opačnom prípade sa má za to, že chyba vznikla spotrebiteľským používaním a nie prepravou.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 12. októbra 2022.

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky sú len informatívne Produkty zakúpené v pieskoviskopredeti.sk sa môžu líšiť od tých na obrázkoch.

 

.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping